Pierwsza szkoła podstawowa Montessori w Poznaniu

Edukacja w harmonii

Edukacja domowa

Harmonia w Poznaniu jest miejscem oferującym wsparcie Rodzicom decydującym się na edukację swoich dzieci w domu.

Wsparcie domowych nauczycieli oferowane przez naszą szkołę to:

 • możliwość korzystania ze szkolnych materiałów edukacyjnych (możliwość bezpłatnego wypożyczenia materiałów do pracy w domu),
 • doradztwo i inspiracja ze strony naszej kadry (możliwość układania z nauczycielem
  planu pracy tygodniowej/miesięcznej dla dzieci),
 • możliwość udziału w szkolnych wycieczkach do miejsc nauki, kultury itp.,
 • pogłębianie relacji dzieci w ramach Białej Szkoły w ferie i wyjazdów na Zieloną Szkołę w trakcie roku szkolnego (gry i zabawy integracyjne, konsultacje dzieci z nauczycielami, warsztaty tematyczne dla rodziców, możliwość pracy własnej),
 • dwa razy w roku przeprowadzanie sprawdzianów w miłej, niestresującej atmosferze (dziecko + rodzic),

Nauka w formie edukacji domowej jest zwolniona z opłat:

 1. wpisowego
 2. czesnego
 3. opłat za egzaminy semestralne

Zasady przyjęcia

Uczeń zostaje przyjęty do szkoły i realizuje obowiązek szkolny w ramach edukacji domowej po spełnieniu przez jego rodziców lub opiekunów następujących warunków:

 1. Odbycie indywidualnej rozmowy obydwojga rodziców z przedstawicielem szkoły,
 2. Zapoznanie się przez rodziców/opiekunów z podstawowymi dokumentami szkoły, w tym w szczególności ze statutem, programem wychowawczym oraz zasadami współpracy rodziców ze szkołą,
 3. Złożenie podania do dyrekcji szkoły o wydanie zgody na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą,
 4. Oświadczenia rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia,
 5. Zobowiązania rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych,
 6. Opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 7. W przypadku kontynuowania kształcenia na koniec roku szkolnego, świadectwa ukończenia poprzedniej klasy.

Podstawa prawna

Edukacja domowa (określana jako „spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą”) jest rozwiązaniem dopuszczonym w polskim systemie prawnym i praktykowanym przez coraz większą liczbę polskich rodzin.


USTAWA
z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe

Art. 37.

1. Na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.
2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, może być wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli:
1) przedszkole, szkoła podstawowa lub szkoła ponadpodstawowa, do której dziecko zostało przyjęte, znajduje się na terenie województwa, w którym zamieszkuje dziecko;
2) do wniosku o wydanie zezwolenia dołączono:
a) opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
b) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym,
c) zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 4.
3. Przepisów ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. a i c nie stosuje się w przypadku wydawania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

4. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły. Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane przez szkołę, której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Uczniowi takiemu nie ustala się oceny zachowania. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się zgodnie z art. 44l ustawy o systemie oświaty i przepisami wydanymi na podstawie art. 44zb ustawy o systemie oświaty.
5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
6. Roczna i końcowa klasyfikacja ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą odbywa się zgodnie z przepisami rozdziału 3a ustawy o systemie oświaty.
7. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, a także rodzic takiego ucznia, może korzystać ze wsparcia szkoły, której dyrektor wydał zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, obejmującego:
1) prawo uczestniczenia w szkole w zajęciach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 2, 3 i 5–7;
2) zapewnienie dostępu do:
a) podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, o którym mowa w art. 22ac ustawy o systemie oświaty, oraz
b) pomocy dydaktycznych służących realizacji podstawy programowej znajdujących się w zasobach szkoły – w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły;
3) udział w konsultacjach umożliwiających przygotowanie do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 4.
8. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, następuje:
1) na wniosek rodziców;
2) jeżeli uczeń z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 4, albo nie zdał rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 4;
3) w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa.


Podziękowania

List od Mamy rekomendacja

'