Pierwsza szkoła podstawowa Montessori w Poznaniu

Edukacja w harmonii

Edukacja domowa

Harmonia w Poznaniu jest miejscem oferującym wsparcie Rodzicom decydującym się na edukację swoich dzieci w domu.

Wsparcie domowych nauczycieli oferowane przez naszą szkołę to:

 • możliwość korzystania ze szkolnych materiałów edukacyjnych (możliwość bezpłatnego wypożyczenia materiałów do pracy w domu),
 • doradztwo i inspiracja ze strony naszej kadry (możliwość układania z nauczycielem
  planu pracy tygodniowej/miesięcznej dla dzieci),
 • możliwość udziału w szkolnych wycieczkach do miejsc nauki, kultury itp.,
 • pogłębianie relacji dzieci w ramach Białej Szkoły w ferie i wyjazdów na Zieloną Szkołę w trakcie roku szkolnego (gry i zabawy integracyjne, konsultacje dzieci z nauczycielami, warsztaty tematyczne dla rodziców, możliwość pracy własnej),
 • dwa razy w roku przeprowadzanie sprawdzianów w miłej, niestresującej atmosferze (dziecko + rodzic),

Nauka w formie edukacji domowej jest zwolniona z opłat:

 1. wpisowego
 2. czesnego
 3. opłat za egzaminy semestralne

Zasady przyjęcia

Uczeń zostaje przyjęty do szkoły i realizuje obowiązek szkolny w ramach edukacji domowej po spełnieniu przez jego rodziców lub opiekunów następujących warunków:

 1. Odbycie indywidualnej rozmowy obydwojga rodziców z przedstawicielem szkoły,
 2. Zapoznanie się przez rodziców/opiekunów z podstawowymi dokumentami szkoły, w tym w szczególności ze statutem, programem wychowawczym oraz zasadami współpracy rodziców ze szkołą,
 3. Złożenie podania do dyrekcji szkoły o wydanie zgody na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą,
 4. Oświadczenia rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia,
 5. Zobowiązania rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych,
 6. Opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 7. W przypadku kontynuowania kształcenia na koniec roku szkolnego, świadectwa ukończenia poprzedniej klasy.

Podstawa prawna

Edukacja domowa (określana jako „spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą”) jest rozwiązaniem dopuszczonym w polskim systemie prawnym, choć praktykowanym przez niewielką liczbę polskich rodzin. Dziś edukację domową w Polsce umożliwia art. 16 ust. 8 do 14. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami, w następującym brzmieniu:

8) Na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, poza przedszkolem lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.

9) (uchylony).

10) Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8, może być wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli do wniosku o wydanie zezwolenia dołączono:

a) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej;

b) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia;

c) zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 11.

10a) Przepisów ust. 10 pkt. 1 i 3 nie stosuje się w przypadku wydawania zezwolenia, o którym mowa w ust. 8, dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

11) Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą otrzymuje świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 4 przez szkołę, której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Dziecku takiemu nie ustala się oceny zachowania.

12) Roczna i końcowa klasyfikacja ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą odbywa się zgodnie z przepisami wydanymi na pod-stawie art. 22 ust. 2 pkt. 4.

13) Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą ma prawo uczestniczyć w szkole w zajęciach, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt. 2.

14) Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 8, następuje:

a) na wniosek rodziców;

b) jeżeli dziecko z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpiło do egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w ust. 10 pkt. 2 lit. c, albo nie zdało rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 10 pkt. 2 lit. c;

c) w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa.

Podziękowania

List od Mamy rekomendacja

'