Pierwsza szkoła podstawowa Montessori w Poznaniu

Edukacja w harmonii

Język niemiecki

Zajęcia z języka niemieckiego dla dzieci

Znajomość języków obcych jest obecnie niezbędnym warunkiem osiągania sukcesów, poszerzania horyzontów, funkcjonowania w społeczeństwie. Edukacja językowa stanowi niezbędny element całego procesu edukacyjnego, wpływającego na wszechstronny rozwój dziecka. Dzieci lubią uczyć się języków, z niebywałą łatwością oswajają się z systemem fonetycznym, bardzo szybko zaczynają rozumieć język mówiony. Wczesne zetknięcie się i obcowanie z językiem obcym zapobiega powstawaniu barier psychologicznych, co za tym idzie zapewni dzieciom osiągnięcie dużo lepszej sprawności komunikacyjnej niż w przypadku rozpoczęcia edukacji w późniejszym okresie życia.
Język niemiecki jest jednym z najczęściej (obok języka angielskiego) nauczanym językiem, to język naszych sąsiadów. Nie wszyscy jednak dostrzegają konieczność jego nauki, mało atrakcyjna wydaje się niemiecka ,,twardość” brzmienia. Język ten nie jest poza tym tak wszechobecny jak angielski, a społeczeństwo nie jest w wystarczającym stopniu z nim ,,osłuchane”. Znajomość niemieckiego staje się coraz częściej konieczna. W przyszłości ułatwi obecnym uczniom nawiązywanie kontaktów z mieszkańcami krajów niemieckojęzycznych, nauczy tolerancji, pozwoli na samodzielne poznawanie tych krajów i ich kultury. Właściwa realizacja programu przystosowanego dla początkowego okresu nauczania
powinna stworzyć odpowiednie podstawy i warunki, korzystne dla dalszego rozwoju sprawności językowych.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
Zajęcia rozpoczynają się rozgrzewką językową, najczęściej w formie piosenki lub zabawy, której celem jest utrwalenie materiału z poprzednich zajęć. Wielokrotne powtarzanie i powracanie do wcześniej poruszanych zagadnień sprzyja rozwojowi umiejętności zapamiętywania i przechowywania zdobytych wiadomości. W myśl metody Marii Montessori zajęcia odbywają się w grupie mieszanej wiekowo, w oparciu o szereg metod aktywizujących, niezbędnych w nauczaniu języków obcych. Zróżnicowane formy pracy urozmaicą zajęcia i wesprą uczniów w przyswajaniu wiedzy. Nauka języka obcego to przede wszystkim komunikacja. Istotne jest przekazanie treści w sposób, umożliwiający jak najlepsze zrozumienie. Materiał językowy to głównie dialogi, symulacje, odgrywanie ról, gry, zabawy prowadzone w grupach. Na zajęciach wykorzystywany jest montessoriański materiał dydaktyczny, materiał proponowany przez różne wydawnictwa oraz samodzielnie przygotowane pomoce.

Instruktor: Diana Kardasz
Jestem absolwentką studiów magisterskich na kierunku: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studiów na kierunku filologia germańska, specjalność: nauczycielska. Posiadam stopień nauczyciela kontraktowego, ukończyłam wiele kursów dla nauczycieli, między innymi kurs ,,Wczesnej Edukacji
Montessori” organizowany przez Polski Instytut Montessori, uczestniczyłam również w wielu konferencjach metodycznych. Metoda Montessori, a więc praca z dziećmi jest moją ogromną pasją.

harmonia-wrzesien-2016-69

'